+48 667 181 718 | zamówienia@puffins.co
0
0.00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin konkursu plastycznego "Zielona Przystań"

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci z grup przedszkolnych pod hasłem „Zielona Przystań”. Organizatorem konkursu jest firma Microfood S.A. – właściciel marki Puffins, oficjalny Partner promocji filmu animowanego „Jurek Maskonurek Misja Puffinów”.

 

1.

Postanowienia ogólne

Cele konkursu:

a) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci.

b) Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.

c) Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy  w zakresie różnych technik plastycznych.

d) Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, promocja działań proekologicznych, kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem, podnoszenie świadomości ekologicznej.

2. Uczestnicy konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci          z grup przedszkolnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

3. Nagrody

Nagrodą w konkursie są bilety do kina dla całej grupy/klasy oraz nauczycielek na film Jurek Maskonurek Misja Puffinów. Bilety można wykorzystać w dowolnym kinie. Nagrodami dodatkowymi jest zapas suszonych owoców marki Puffins.

2.

Założenia organizacyjne

a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci grup przedszkolnych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

b) Do konkursu przystępują uczniowie i dzieci grupowo.

c) Każda klasa/grupa może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.

d) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.

e) Udział w konkursie jest bezpłatny.

f) Wymogi formalne:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z odpadów i materiałów z recyklingu, która przedstawia puffiny (maskonury) lub ich środowiska, promując kreatywne wykorzystanie odpadów.

Wykonaną pracę wraz z formularzem zgłoszenia, stanowiącym załącznik do Regulaminu należy dostarczyć do biura firmy Microfood S.A., ul. Kąpielowa 4, 63-500 Ostrzeszów do dnia 29 maja 2024r.

 

Przebieg konkursu:

Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezes Zarządu firmy Microfood S.A.

Decyzje komisji są ostateczne.

Kryteria oceniania prac:

Spełnienie wymogów formalnych;
Zgodność pracy z tematem;
Wartość merytoryczna prac plastycznych;
Walory estetyczne;
Oryginalność/innowacyjność.

Nagrody

Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac oraz wyróżnienia.

Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych bądź może zarekomendować nieprzyznanie nagrody danego stopnia.

Przewiduje się także dyplomy dla laureatów oraz dla nauczycieli prowadzących.

Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.puffins.co

3.

Pozostałe ustalenia

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozdania nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.

Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu, nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.

W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: mbarczyk@microfood.eu

 

 

 

 

@puffins

Kontakt

Siedziba firmy: 
“Microfood” S.A.
ul. Przemysłowa 7
63-500 Ostrzeszów
NIP 5140343004

Biuro i zakład produkcyjny:
ul. Kąpielowa 4
63-500 Ostrzeszów

zamowienia@puffins.co
+48 667 181 718
NAPISZ DO NAS
cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram